Wspólnoty mieszkaniowe

• informacja co to jest wspólnota mieszkaniowa, jak powstaje wspólnota mieszkaniowa,

Z dniem 1 stycznia 1995 roku mocą przepisów ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, powstały wspólnoty mieszkaniowe. Wspólnotę mieszkaniową może tworzyć co najmniej dwóch właścicieli. Jest to warunek powstania współwłasności części wspólnej nieruchomości. Na nieruchomość w obrębie której powstaje wspólnota mieszkaniowa, składać się musi działka gruntu na której posadowiony jest budynek wielolokalowy w którym co najmniej jeden lokal został wyodrębniony. Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Duża wspólnota mieszkaniowa to taka, która składa się z co najmniej czterech lokali (wyodrębnionych lub niewyodrębnionych). Przepisy ustawy nakładają obowiązek powołania zarządu wspólnoty. Członkami zarządu może być dowolna ilość osób. Zarząd wspólnoty samodzielnie wykonuje czynności zarządu zwykłego. Do wykonania czynności przekraczających czynności zarządu zwykłego, konieczna jest uchwała właścicieli. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Do "dużej" wspólnoty mieszkaniowej stosuje się przepisy ustawy o własności lokali.
Mała wspólnota mieszkaniowa to taka, która składa się z nie więcej niż trzech lokali. Przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego dotyczące współwłasności, regulują zasady funkcjonowania małej wspólnoty mieszkaniowej.
Do "małej" wspólnoty mieszkaniowej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.

• przepisy prawa na których opieramy swoją pracę ( ustawa o własności lokali, kodeks cywilny),

Podstawowe przepisy regulujące zasady funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej:

  1. Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. Tekst jednolity: Dz.U.00.80.903 z późniejszymi zmianami.
  2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. Tekst jednolity: Dz.U.04.261.2603 z późniejszymi zmianami.
  3. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. Tekst jednolity: Dz.U.64.16.93 z późniejszymi zmianami.
  4. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964r. Tekst jednolity Dz.U.64.43.296późniejszymi zmianami.
  5. Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. Tekst jednolity Dz.U. 06.156.1118 z późniejszymi zmianami.
  6. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6.07.1982r. Tekst jednolity Dz.U.01.124.1361 z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. Tekst jednolity Dz.U.02.75.690 z późniejszymi zmianami.