Pojemniki na odpady

KTO ODPOWIADA ZA POJEMNIKI NA ODPADY?

Pojemnik na odpady jest własnością mieszkańca/właściciela nieruchomości i zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice jest on zobligowany do utrzymania pojemnika na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Jeśli zauważysz pęknięcie/ uszkodzenie pojemnika oznacza to że Twój pojemnik wymaga wymiany!

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 roku poz. 888 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów [...].

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA POJEMNIKÓW NA ODPADY:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników i worków na odpady komunalne oraz miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez:

 1. zapewnienie systematycznego czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników - każdorazowo po stwierdzeniu takiej konieczności (z uwzględnieniem większej częstotliwości w okresie letnim);
 2. dokonywanie bieżących przeglądów, napraw i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie;
 3. zapewnienie odpowiedniej ilości i wielkości pojemników i worków, aby nie dochodziło do ich przepełnienia;
 4. gromadzenie odpadów w pojemniku lub worku w ilości niepowodującej jego przeciążania oraz zabezpieczenie worków przed możliwością ich rozerwania;
 5. umieszczanie w pojemnikach lub workach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;
 6. bieżące porządkowanie terenu wokół pojemników lub worków, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły, zostały podrzucone lub nie zostały wrzucone do pojemnika; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 6207
 7. zabezpieczenie pojemników i worków przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych, dostępem osób nieuprawnionych do korzystania z worków i pojemników oraz dostępem zwierząt.

JAKI POJEMNIK NA ODPADY?

Pojemnik na odpady komunalne powinien spełniać następujące warunki dopuszczone przez normę PN-EN 840-1 (informacja o spełnianiu normy jest umieszczana przez producentów na pojemniku) tj.:

 • powinien być przystosowany do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo);
 • powinien posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą odbiór mechaniczny;
 • pojemnik nie może być uszkodzony m. in. musi posiadać stabilne, nie uszkodzone dno;
 • pojemnik powinien posiadać pokrywę;
 • pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Informujemy, że oferowane często w sprzedaży pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo. Odpady zgromadzone w tego typu oraz w różnego rodzaju pojemnikach wykorzystywanych zastępczo jak np. wiadra, beczki, itp. nie będą odbierane.

Pamiętaj, kupując pojemnik na odpady sprawdź , czy jest on zgodny z polską normą!

Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1:2013-05, określając je jako: ruchome pojemniki na odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 litrów do grzebieniowych mechanizmów załadowczych.

Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD - polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.

Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50kg dla pojemników 110/120l oraz 100kg dla pojemników 240l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku. Pamiętajmy, że przeciążony pojemnik może zostać uszkodzony w trakcie odbioru odpadów.

Podstawową zasadą doboru pojemnika na odpady jest to, aby wielkość i liczba pojemników dostosowana była do liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz gwarantowała utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji!

Dlatego też wymiana starych i zniszczonych pojemników pozostaje jednym z obowiązków właścicieli nieruchomości (w tym wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni).

JAKI KOLOR POJEMNIKA NA ODPADY?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016r. W sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Twój pojemnik powinien posiadać odpowiedni kolor co do frakcji zbieranych odpadów tzn. :

 • niebieski, oznaczony napisem „Papier”, na odpady z papieru, w tym tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
 • zielony, oznaczony napisem „Szkło”, na odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła;
 • żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • brązowy, oznaczony napisem „Bio”, na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
 • czarny lub szary, oznaczony napisem "Zmieszane" na odpady pozostające po prawidłowej segregacji odpadów oraz odpady odebrane od właściciela nieruchomości, który nie dopełnił obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ponadto pojemnik na odpady powinien posiadać oznaczenie nieruchomości z dokładnym adresem, dla której zostały ustawione oraz informację o rodzaju odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać!

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że są dostępne w sprzedaży pojemniki na odpady komunalne. Są to pojemniki używane, w bardzo dobrym stanie oraz jakości. Poniżej cennik: