Nasza firma

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. powstał w roku 2013 – w wyniku przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w spółkę handlową.

Podstawą zmian było uchwalenie przez Radę Miejską w Ziębicach Uchwały   nr XXIX/209/2012, wprowadzającą likwidację „Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach” i zawiązanie spółki o nazwie „Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością”.

Zakład przez cały swój okres działania przeszedł wiele transformacji, w chwili obecnej (czerwiec 2015) dokonywana jest jedna z największych reorganizacji dostosowująca spółkę do wymogów rynkowych.

Siedziba firmy mieści się przy ulicy Stawowej 2a.

Struktura Własnościowa Spółki:

100% udziałów posiada Gmina Ziębice

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu Jan Andryszczak

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Maciej Pływacz

Członek Rady  – Agnieszka Filar – Szott

Członek Rady – Ewa Trojak

Podstawowe zadania ZUK Ziębice:

– gospodarka odpadami komunlanymi

– prowadzenie PSZOK

– zarządzanie cmentarzem komunalnym

– zarządzanie zielenią miejską

– zarządzanie parkiem miejskim

– prowadzenie wspólnot mieszkaniowych w Gminie Ziębice

– zarządzanie mieniem komunalnym (mieszkania, lokale użytkowe)