Chcę kupić pojemnik

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp z o.o. posiada w swojej ofercie sprzedaży pojemniki na odpady:

w kolorze czarnym o pojemności: 60 litrów, 140 litrów, 240 litrów,

w kolorze niebieskim o pojemności: 240 litrów,

w kolorze zielonym o pojemności: 240 litrów,

w kolorze czarnym z niebieską klapą o pojemności: 240 litrów,

Wszystkie pojemniki spełniają normę krajową PN-EN 840-1: 2013-05E

Pojemniki są używane, lecz w doskonałym stanie. Z całą pewnością będą Państwu służyły długi czas. 


Jednocześnie przypominamy o obowiązkach spoczywających na właścicielach posesji, wynikających z uchwały Rady Gminy Ziębice

UCHWAŁA NR LII/349/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r , w szczególności istotny jest zapis:

§5
Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie pojemników i worków na odpady komunalne

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,  który powinien być dokonywany poprzez:

1) zapewnienie systematycznego czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników – każdorazowo po stwierdzeniu takiej konieczności (z uwzględnieniem większej częstotliwości w okresie letnim);

2) dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie;

3) zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowania użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowania terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika;

4) umieszczanie w pojemnikach lub workach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;

5) gromadzenie odpadów w pojemniku lub worku w ilości niepowodującej jego przeciążania oraz zabezpieczenie worków przed możliwością ich rozerwania przez zwierzęta;

6) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.